Letra da Música

Þu dünyada üç adamýn iþi zor
Biri korkak biri tembel biri mert
Benim yüreðime üç mesele kor
Biri hasret biri vuslat biri dert

Aðlayarak doðdu bunca gülenler
Dirilerek geldi bunca bunca ölenler
Üç ihtiyaç duydu hasta olanlar
Biri kaldýr biri yatýr biri ört

Bak neler halketmiþ yaradan bize
Sýnýr koymuþ gece ile gündüze
Üç eþya dünyada çok batar göze
Biri sývý biri yumþak biri sert

Üç derdin geçilmez oldu önüne
Yalnýz bugün kefil yarýna düne
Ömür çýkar gider üç merdivene
Biri çocuk biri gençlik biri kart

Adem olan üç hal ile bilinir
Elden dilden belden mesul olunur
Her varlýðýn üç ciheti bulunur
Biri öndür biri yandýr biri art

Üç kanaldan gelir benim kudretim
Doðru sözü söyler iken ifritim
Hayatýmda üç mahluka nefretim
Biri aslan biri yýlan biri kurt

Gökyüzünde üç ýþýk var dolaþýr
Ay güneþten güneþ aydan bölüþür
Ýnsan oðlu üç amaca çalýþýr
Biri servet biri kudret biri yurt

Nedir bilmem sevenlerin muradý
Acýdýr tatlýdýr dünyanýn tadý
Yalnýzca Mahzuni Þerif'in adý
Kim Türk der kimi gavur kimi kürt